SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zverejnenie zámeru nájmu pozemku

 27.05.2020

Parcela č.507/55 KN-C, k.ú. Kaluža, výmera 2702 m2

Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č.61/2020 zo dňa 15.5.2020,

zverejňuje zámer priameho prenájmu pozemku p.č. 507/55 o výmere 2702 m2, KN-C, katastráne územie Kaluža na dobu určitú a stanovuje nájomné vo výške 437,50 €/mesačne.

Zámer prenajať nehnuteľnosť je zverejnený:
  • na úradnej tabuli obce odo dňa: 27.5.2020
  • na internetovej stránke www.kaluza.sk odo dňa: 27.5.2020

1 2 3 4 >