Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Obnova a rozvoj obce

rok 2023

Riešenie migračných výziev v obci Kaluža

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Kaluža

Kód projektu: 302091DGB5

Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 9. FAST CARE

Cieľ: 9.1. Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Obec ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytuje pomoc 56 osobám s dočasným útočiskom (z toho 25 osôb je do 18 rokov). Podporená cieľová skupina sú  štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.

Prijímateľ: Obec Kaluža

Výška finančnej pomoci z EÚ: 145 600,00 EUR

Poskytovateľ NFP: MIRRI SR

------

Zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu, príprava odpadu na opätovné použitie a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Kaluža

Miesto realizácie projektu: Obec Kaluža

Názov projektu: Zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu, príprava odpadu na opätovné použitie a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Kaluža

Stručný opis projektu:

Hlavný cieľ projektu je: Zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu, príprava odpadu na opätovné použitie a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Kaluža“. Z projektu obec obstará traktor s čelným nakladačom, štiepkovač, váhu, 2 uzatvárateľné kontajnery na drobný stavebný odpad a objemný odpad a 1 uzatvárateľný kontajner – ekosklad s dverami na ostatné zložky. Po realizácii tohto variantu bude môcť obec zabezpečiť zber triedených zložiek komunálnych odpadov, zabezpečiť zvýšenie úrovne triedeného odpadu.

V rámci hlavnej aktivity sa obstará technologické vybavenie na zber, skladovanie, priestoru na prípravu na opätovné použitie a štiepkovanie odpadu. To zabezpečí, že obec Kaluža zvýši úroveň triedenia odpadu, zvýši mieru zhodnocovania odpadu a časť odpadu sa bude pripravovať na jeho opätovné použitie.

Výzva - kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Celkové oprávnené výdavky: 85 557,60 EUR

NFP: 81 279,72 EUR

Začiatok a koniec realizácie aktivít projektu: 03/2023 – 8/2023

---------

rok 2022

Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža

Program rozvoja vidieka

SR 2014-2020

Začiatok projektu: 8. október 2021

Ukončenie projektu: 8. apríl 2022

Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie 7.2 - podpora investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov ingfraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energií z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Aktivita: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok

Výška nenávratného príspevku: 100 000,00 €

Trvalo vysvetľujúca tabuľa TU:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

_________________________________________________________

rok 2021

Žiadateľ:    

Obec Kaluža

Účel poskytnutia regionálneho príspevku:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklistickej komunikácie

Číslo zmluvy o regionálny príspevok:  

127/2021

Celkový rozpočet projektu:

19 250,00 €

Schválená výška príspevku:

19 250,00 €

Akčný plán rozvoja okresu Michalovce:

Prioritná os:

C. Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie

C.3 Budovanie cyklotrás, turistických chodníkov a pobytových miest v prírode


Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program najmenej rozvinutých okresov

__________

rok 2015

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kaluža

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Miesto realizácie: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Michalovce, Kaluža

Doba realizácie: 11/2014-06/2015

Cieľom projektu bolo zníženie energetických nákladov na prevádzku verejného osvetlenia v obci Kaluža a zároveň zlepšenie kvality života obyvateľov. V obci bolo inštalovaných 85 nových svietidiel a 22 vymenených svietidiel za svietidlá spĺňajúce najnovšie normy na osvetlenie komunikácií - moderné, energeticky úsporné svietidlá s nulovými svetelnými emisiami.

Realizáciou projektu sa zabezpečí komplexná rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci. Nová sústava využíva najmodernejšie technológie v podobe vysokoúčinných a úsporných svetelných zdrojov a svietidiel. Na rozdiel od predošlej spĺňa všetky parametre predpísané relevantnými normami a predpismi. Moderné verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou má pozitívny vplyv na bezpečnosť v obci, minimalizuje riziko výskytu kriminality a zvyšuje celkovú kvalitu života v obyvateľov obce Kaluža.

Oprávnené výdavky projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia v Kaluži boli vo výške 208 790,88 €. Projekt bol podporený v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KAHR), prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 198 351,34 €, náklady obce sú vo výške 10 439,54 €.

Riadiacim orgánom OP KAHR je Ministerstvo hospodárstva SR a Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná  a energetická agentúra. 

Trvalo vysvetľujúca tabuľa: TU

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.opkahr.sk • www.siea.gov.sk • www.economy.gov.sk

Infoúrad

Úradne hodiny

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce