SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.kaluza.sk spravuje Obec Kaluža je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kaluža

Adresa:

Obecný úrad Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža

IČO: 00325295

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 404
Rozloha: 989 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1336


V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918 693 867

Všeobecné informácie:
Email: urad@kaluza.sk
Tel.: +421 918 693 867

Starosta: Jozef FIC
Tel.: +421 905 924 053

Referenti:

Mgr. Vladimíra FICOVÁ:
Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: sekretariat@kaluza.sk

podateľňa, evidencia denného programu starostu obce, stavebné konanie, evidencia súpisných čísel, evidencia obyvateľov, voličské zoznamy, overovanie podpisov a listín, evidencia petícií a sťažností, vysielanie v miestnom rozhlase

Ekonomické: 

Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: ekonomicke@kaluza.sk

finančné účtovníctvo, rozpočet obce, dodávateľské a odberateľské faktúry, personalistika a mzdy, sociálna starostlivosť, školstvo

Bc. Emília GOMBOŠOVÁ
Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: dane@kaluza.sk

pokladňa, evidencia podnikateľských aktivít, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, daň z ubytovania 

Ing. Jana MACEJKOVÁ
Tel.: +421 56 6492 117
E-mail: dane@kaluza.sk

evidencia podnikateľských aktivít, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, agenda ochrany a tvorby životného prostredia, evidencia výrubu stromov, nájomné zmluvy, kúpne zmluvy


Kompetencie:
Obec Kaluža je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kaluža je zriadený na Obecnom úrade v: Kaluži

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk