28. 05. 2016
   
Písmo
image image
Živá panoráma Prezrite si živú panorámu Zemplínskej šíravy. Exkluzívne iba na našej stránke! Kliknite na tlačidlo vpravo.
TIC Prehľad o všetkom čo sa deje v okolí počas turistickej sezóny získate keď navštívite naše Turisticko informačné centrum!

Obec Kaluža

Retro leto 2016

 

Retro leto 2016

 

Leto s červeným muškátom

Súťaž o najkrajšiu muškátovú výzdobu

muskat

 

Voľby

 volby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016

pdf button Informácia pre voliča

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

 Predseda NR Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady a určil termín ich konania na

sobotu 5. marca 2016 v čase od 07:00 hod do 22:00 hod.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je:
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Delegovanie do volebných komisií

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie
o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta
v lehote najneskôr 11.1.2016

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena/ náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
• podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť:
• v listinnej forme na adresu:    Obec Kaluža, Kaluža 4, 072 36  Kaluža

• v elektronickej forme na adrese:  urad@kaluza.sk

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie.

Ak oprávnený kandidujúci politický subjekt zašle oznámenie o delegovaní člena
a náhradníka do volebnej komisie poštou, bez ohľadu na deň podania na pošte musí byť toto oznámenie doručené obci pred uplynutím zákonom ustanovenej lehoty. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Informácie pre voliča:

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Námietková kancelária

Spôsob voľby

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pdf button

Delegovanie do okrskových volebných komisí pdf button

Žiadosť o voľbu  poštou pdf button

 

 

 

 

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014:

pdf button VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014

Starosta:

p.č.

Meno, priezvisko, titul

Politická strana, hnutie, koalícia

Počet získaných hlasov

1

Ing. Ján Čuchran

KDH

123

2

PhDr. Dušan Obšatník

Nezávislý kandidát

97

3

Marcel Bendžuch

Nezávislý kandidát

25

4

Marek Misár

Nezávislý kandidát

10

5

Klára Durkaiová

Nezávislá kandidátka

2

Zvolení poslanci:

p.č.

Meno, priezvisko, titul

Politická strana, hnutie, koalícia

Počet získaných hlasov

1

Iveta Kalaninová, Mgr.

SMER-SD

91

2

Milan Fencik, Ing.

KDH

74

3

Ján Hrešan

SMER-SD

73

4

Jozef Fic

SDKÚ-DS

71

5

Ladislav Macejko

KDH

70

Náhradníci:

p.č.

Meno, priezvisko, titul

Politická strana, hnutie, koalícia

Počet získaných hlasov

1

Rudolf Bendžuch

Magnificat Slovakia

70

2

Jana Hospodárová, Ing.

SMER-SD

57

3

Marek Misár, Ing.

Nezávislý kandidát

56

4

Jana Cserépová

KDH

54

5

Peter Kondáš, Bc.

SMER-SD

48

6

Peter Gomboš, Ing.

Nezávislý kandidát

46

7

Mária Stašková, Ing.

VZDOR

46

8

Michal Fic

KDH

37

9

Vincent Hankóci

KSS

37

10

Štefan Sorokáč

Nezávislý kandidát

35

11

Pavol Macko

SIEŤ

34

12

Mária Dudášová

SNS

33

13

Ľubomír Lupjan, Ing.

SMER-SD

32

14

Monika Hujdičová, Ing.

Magnificat Slovakia

30

15

Ján Mihalečko, Ing. et Ing.

Nezávislý kandidát

29

16

Ján Timko, Mgr.

SDKÚ-DS

24

17

Martin Žeňuch

KDH

22

18

Peter Durkai, Mgr.

Nezávislý kandidát

20

19

Michal Próc

ÚSVIT

17

20

František Takáč, Mgr.

SIEŤ

8

 

Vyhlásenie kandidatúry

Na starostu obce:

Na poslancov obce:

 


 

 

 

Bazén

 

V Kaluži sa nachádza neplavecký bazén, ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2003.

Bazén má dĺžku 112 m, šírku 12 m a hĺbku 1,2 m. Nachádzajú sa tu aj 2 detské bazény s hĺbkou 0,4 m. Voda v bazéne je z vlastných obecných zdrojov - studní.

Cenník pre sezónu 2015
Denný vstup do bazéna pre osoby staršie ako 6 rokov - pondelok - štvrtok: 2,50 €

Denný vstup do bazéna pre osoby staršie ako 6 rokov - piatok, sobota a nedeľa: 3,00 €

Vstup do bazénu po 16. hodine: 2,00 €

V areáli bazénu môžete využívať bezdrôtový internet zadarmo!
wifi-zone


 
 

Kamerový systém

Obec Kaluža sa v roku 2011 a 2012 aktívne zapojila do boja proti kriminalite vo svojom katastrálnom území. Z finančných prostriedkov Obvodného úradu Košice z programu 06C- ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a mejtku podľa uznesenia rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 6/2001 vybudovala a rozšírila kamerový systém obce Kaluža.


 

Obec Kaluža - Živá panoráma

Obec Kaluža - bazén

Obec Kaluža - ubytovanie

Obec Kaluža - Liturgický kalendársocialny-podnik-menu