Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Školstvo

Riaditeľka MŠ:     Beáta Mihaľová

Učiteľka MŠ:       Mgr. Iveta Kobová

Vedúca ŠJ:           Mária Micáková

Kuchárka:            Viara Hankóciová

Telefonický kontakt: 0902/185 565

ZÁPIS DETÍ DO MŠ KALUŽA 4 NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

            Riaditeľka MŠ Kaluža 4 v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční

Od 5. mája 2023 do 19. mája 2023

v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod. v priestoroch MŠ Kaluža 4.

   Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a s potvrdením od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa (potvrdenie musí obsahovať okrem iného, aj údaj o povinnom očkovaní). Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné si vyzdvihnúť počas pracovných dní priamo v MŠ (od 6:30 hod. do 16.00 hod.) alebo stiahnuť na webovom sídle obce /www.kaluza.sk/

   PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE stanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona a s dodržaním zásady rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu [§ 3 písm. c) školského zákona] a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie [§ 3 písm. d) školského zákona].

Na predprimárne vzdelávanie prijímame:

- Zákonné podmienky- prednostne sa prijímajú:

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktorých je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (t.j. deti, ktoré do 31.08.2023 dosiahnu vek 5 rokov) (§ 28a ods. 1 školského zákona).

  • Deti, ktoré nedovŕšia do 31.08.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • Deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t. j. deti, ktoré budú  pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

- Ostatné podmienky prijímania detí 

   Ak počet prijatých žiadostí nebude prevyšovať kapacitné možnosti našej MŠ Kaluža 4, na predprimárne vzdelávanie sa príjmu deti všetkých žiadateľov od troch rokov,  výnimočne od dvoch rokov veku, ktoré spĺňajú všetky nižšie uvedené požiadavky zo strany MŠ.

 Požiadavkou zo strany MŠ je, aby dieťa pri prijímaní do MŠ malo osvojené:

  • základné hygienické návyky (bez plienok, vedieť sa pýtať na potrebu, vedieť sa obslúžiť pri použití WC, umývať si ruky s vyhrnutými  rukávmi a pod.)
  • základné sebaobslužné návyky (vedieť spolupracovať pri obliekaní, prezliekaní a prezúvaní s dospelým a samostatne sa čo najviac angažovať)
  • základné stravovacie návyky (vedieť samostatne jesť lyžicou a piť z pohára) - základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku MŠ na telefónnom čísle - 0902 185 565

Beáta Mihaľová, riaditeľka MŠ

Žiadosť o prijatie: TU

Infoúrad

Úradne hodiny

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce