Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 •  

Školstvo

Riaditeľka MŠ:     Beáta Mihaľová

Učiteľka MŠ:       Mgr. Iveta Kobová

Vedúca ŠJ:           Mária Micáková

Kuchárka:            Viara Hankóciová

Telefonický kontakt: 0902/185 565

Riaditeľstvo Materskej školy Kaluža 4 v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  / školský zákon/

v znení neskorších predpisov oznamuje, že

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY KALUŽA 4

NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 SA USKUTOČNÍ

v dňoch od 2. mája 2022 do 31. mája 2022,

v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.

v priestoroch MŠ.

SPÔSOB  PRIJÍMANIA  ŽIADOSTÍ  A  PODMIENKY  ZÁPISU        

 1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia doručí  materskej škole :
  • osobne každý pracovný deň v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod. v priestoroch MŠ. (riaditeľke MŠ)
 1. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť na webovej stránke našej obce www.kaluza.sk alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť v MŠ denne v čase od 6:30 hod. do 16. 30 hod. / Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
 1. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 1. Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

PODMIENKY  PRIJATIA  DIEŤAŤA  NA  PREDPRIMÁRNE  VZDELÁVANIE  DO  MŠ  KALUŽA 4   V  ŠKOLSKOM  ROKU  2022/2023

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

PODMIENKY  PRIJÍMANIA  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2022.
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 1. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 1. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú  Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 1. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku MŠ na telefónnom čísle - 0902 185 565

Beáta Mihaľová

riaditeľka MŠ

Žiadosť o prijatie: TU

Infoúrad

Úradne hodiny

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce