SlovenskýEnglish

Rok 2022

Rekonštrukcia MK a chodníka na ul. Nová v obci Kaluža
Program rozvoja vidieka
SR 2014-2020

Začiatok projektu: 8. október 2021
Ukončenie projektu: 8. apríl 2022
Opatrenie: 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.2 - podpora investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov ingfraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energií z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
Aktivita: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok
Výška nenávratného príspevku: 100 000,00 €

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky