SlovenskýEnglish

Rok 2023 - Zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu, príprava odpadu na opätovné použitie a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Kaluža

Miesto realizácie projektu: Obec Kaluža

Názov projektuZabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu, príprava odpadu na opätovné použitie a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Kaluža

Stručný opis projektu:

Hlavný cieľ projektu je: Zabezpečenie zberu triedeného komunálneho odpadu, príprava odpadu na opätovné použitie a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Kaluža“. Z projektu obec obstará traktor s čelným nakladačom, štiepkovač, váhu, 2 uzatvárateľné kontajnery na drobný stavebný odpad a objemný odpad a 1 uzatvárateľný kontajner – ekosklad s dverami na ostatné zložky. Po realizácii tohto variantu bude môcť obec zabezpečiť zber triedených zložiek komunálnych odpadov, zabezpečiť zvýšenie úrovne triedeného odpadu.

V rámci hlavnej aktivity sa obstará technologické vybavenie na zber, skladovanie, priestoru na prípravu na opätovné použitie a štiepkovanie odpadu. To zabezpečí, že obec Kaluža zvýši úroveň triedenia odpadu, zvýši mieru zhodnocovania odpadu a časť odpadu sa bude pripravovať na jeho opätovné použitie.

Výzva - kód VýzvyOPKZP-PO1-SC111-2017-32

Celkové oprávnené výdavky: 85 557,60 EUR

NFP: 81 279,72 EUR

Začiatok a koniec realizácie aktivít projektu03/2023 – 8/2023