SlovenskýEnglish

Rok 2023 - Riešenie migračných výziev v obci Kaluža

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Kaluža

Kód projektu: 302091DGB5

Názov programu: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 9. FAST CARE

Cieľ: 9.1. Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Cieľ projektu: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

Obec ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytuje pomoc 56 osobám s dočasným útočiskom (z toho 25 osôb je do 18 rokov). Podporená cieľová skupina sú  štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.

Prijímateľ: Obec Kaluža

Výška finančnej pomoci z EÚ: 145 600,00 EUR

Poskytovateľ NFP: MIRRI SR