SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zámer predaja pozemku

 24.11.2020

1. Obec Kaluža na základe uznesenia 145/2020 zo dňa  23. októbra 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

-           p.č. 508/317 o výmere 97 m2 (ostatná plocha) a novovytvorenú parcelu 508/501 o výmere 555 m2 (zastavaná plocha), obidve KN-C katastrálne územie Kaluža, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 10718966-10/2020 dňa 15. júla 2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, Ing. Lenkou Sýkorovou pod číslom G1-414/2020 dňa 31. júla 2020 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 9. decembra 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU

2. Obec Kaluža na základe uznesenia 146/2020 zo dňa  23. októbra 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom na:

-          novovytvorené parcely p.č. 508/493 o výmere 229 m2 (zastavaná plocha), p.č. 508/494 o výmere 67 m2 (zastavaná plocha), p.č. 508/495 o výmere 23 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 508/496 o výmere 19 m2 (zastavaná plocha), všetky KN-C, katastrálne územie Kaluža, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 45353221-232/2019 dňa 3.10.2020 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov

Lehota na predloženie ponuky: do 9. decembra 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU


1 2 3 4 >