SlovenskýEnglish

Zámer prenájmu pozemku

 15.10.2021

Obec Kaluža na základe uznesenia 87/2021 zo dňa  30. septembra 2021

zverejňuje

zámer nájmu obecného pozemku na

-           novovytvorené pozemky č. 508/510 o výmere 43 m2, (zastavaná plocha), KN-C a p.č. 508/511 o výmere 47 m2 (zastavaná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, ktoré budú odčlenené z parcely 508/285, katastrálne územie Kaluža na základe geometrického plánu 45360090-132/2020 zo dňa 29.4.2021, úradne overený Okresným úradom Michalovce, Ing. Lenkou Sýkorovou pod číslom G1-249/21 dňa 13.5.2021

v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov

Lehota na predloženie ponuky: do 29. októbra 2021 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán  TU


1 2 3 4 >