SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zámer prenájmu pozemku

 24.11.2020

1.        Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/30 a 555/93

Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 157/2020 zo dňa 23.10.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok p.č. 555/30 o výmere 59 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/ 93 o výmere 291 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, vyčlenené Geometrickým plánom č. 46053328-179/2020 zo dňa 20.8.2020 vyhotoviteľa GeoReal East, s.r.o., Strojárska 3995/113, Snina, z pozemku- parcely reg. „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod č. 555/1, druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 12 468 m2, ktorá je zapísaná Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na liste vlastníctva č. 712, Okres: Michalovce, Obec: Kaluža, katastrálne územie Kaluža

Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Ing. Ján Čuchran ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/30

Geometrický plán TU

2.      Zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č.  555/90 a 555/91

Obec Kaluža na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 159/2020 zo dňa 23.10.2020, v súlade §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku miest a obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu na obecný nehnuteľný majetok.

Predmet prenájmu: novovytvorený pozemok p.č. 555/90 o výmere 74 m2 (zastavaná plocha) a p.č. 555/91 o výmere 125 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, vyčlenené Geometrickým plánom č. 46053328-179/2020 zo dňa 20.8.2020 vyhotoviteľa GeoReal East, s.r.o., Strojárska 3995/113, Snina, z pozemku- parcely reg. „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod č. 555/1, druh pozemku: ostatné plochy, celková výmera: 12 468 m2, ktorá je zapísaná Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na liste vlastníctva č. 712, Okres: Michalovce, Obec: Kaluža, katastrálne územie Kaluža

Budúcim nájomcom nehnuteľnosti má byť:  Marko Polahár ako majiteľ rekreačnej chatky na uvedenom pozemku parc. č.: 555/90

Geometrický plán TU


1 2 3 4 >