SlovenskýEnglish

Zámer predaja pozemku

 18.03.2022

Obec Kaluža na základe uznesenia 29/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

novovytvorenú parcelu registra „C“, p.č. 949/111 (ostatná plocha), o výmere 17 m2.

Vyššie uvedená parcela bola vytvorená z parcely registra „E“, p.č. 599/2 (ostatná plocha) o výmere 17 m2 na základe geometrického plánu č. 14328810-192/2020 zo dňa 18.9.2020, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou dňa 14.10.2020 pod číslom G1-621/20, zapísaného na LV č. 1204 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU

Obec Kaluža na základe uznesenia 30/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

- novovytvorená parcela č. 956/82 (zastavaná plocha) s výmerou 44 m2, odčlenenú z parcely 956/13 (zastavaná plocha), KN-C, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 45353221-45/2021 zo dňa 29.10.2021,

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU

Obec Kaluža na základe uznesenia 31/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

- novovytvorená parcela č. 508/518 (ostatná plocha) s výmerou 90 m2, odčlenenú z parcely 508/323 (ostatná plocha), KN-C, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 45353221-45/2021 zo dňa 29.10.2021,

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU

Obec Kaluža na základe uznesenia 32/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

novovytvorená parcela č. 508/519 (ostatná plocha) s výmerou 33 m2, odčlenenú z parcely 508/323 (ostatná plocha), KN-C, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 45353221-45/2021 zo dňa 29.10.2021,

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU


1 2 3 4 >