SlovenskýEnglish

Zámer predaja pozemku

 10.06.2021

Zámer na predaj pozemku

1.

Obec Kaluža na základe uznesenia 41/2021 zo dňa  25. mája 2021

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na:

-           508/326 o výmere 123 m2, KN-C, katastrálne územie Kaluža  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 24. júna 2021 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

2.

Obec Kaluža na základe uznesenia 42/2021 zo dňa  25. mája 2021

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na:

-           novovytvorenej parcely 561/52 o výmere 68 m2, KN-C, katastrálne územie Kaluža, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 53003811/17-2021 zo dňa 18. marca 2021, úradne overený Okresným úradom Michalovce, Ing. Lenkou Sýkorovou pod číslom G1-166/2021 dňa 7. apríla 2021 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 24. júna 2021 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán  TU


1 2 3 4 >