SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zámer predaja pozemku

 18.03.2022

Obec Kaluža na základe uznesenia 25/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

-          parc. č. 508/261 (ostatná plocha), KN-C s výmerou 352 m2, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 45353221-47/2021 zo dňa 9.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou dňa 22.11.2021 pod číslom G1-679/21, zapísaného na LV č. 712 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU

Obec Kaluža na základe uznesenia 26/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

- diel č. 1 o výmere 54 m2 (ostatná plocha), ktorý bude odčlenený z parcely číslo 508/282, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 34835199-45/2016 zo dňa 4.7.2016, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Dianou Bobíkovou dňa 11.7.2016 pod číslom G1-391/2016, zapísaného na LV č. 712 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža.

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU

Obec Kaluža na základe uznesenia 27/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

parc. č.  508/521 (ostatná plocha) s výmerou 310 m2, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 45353221-46/2021 zo dňa 8.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou dňa 2.12.2021 pod číslom G1-680/21, zapísaného na LV č. 712 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU

Obec Kaluža na základe uznesenia 28/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

- novovytvorená parcela č. 506/190 (ostatná plocha) s výmerou 386 m2, KN-C, odčlenenú z parcely 506/154 (ostatná plocha), KN-C a z parcely 510/1 (zastavaná plocha a nádvorie), KN-C, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 42353221-126/2021 zo dňa 8.3.2021, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou dňa 30.7.2021 pod číslom G1-155/21, zapísaného na LV č. 712 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU


1 2 3 4 >