SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zámer predaja pozemku

 18.03.2022

Obec Kaluža na základe uznesenia 33/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

novovytvorená parcela č. 506/131 (ostatná plocha), KN-C s výmerou 347 m2, odčlenená z parcely 506/1, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 36183415-57/2006 zo dňa 31.5.2006, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou dňa 20.6.2006 pod číslom G1-246/2006, zapísaného na LV č. 712 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Geometrický plán TU

Obec Kaluža na základe uznesenia 35/2022 zo dňa  18. marca 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

parcela č. 508/227 (ostatná plocha), KN-C s výmerou 497 m2, zapísaného na LV č. 712 pre obec Kaluža, okres Michalovce, katastrálne územie Kaluža

v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


1 2 3 4 >