SlovenskýEnglish

Zámer predaja časti pozemku

 15.04.2022

Obec Kaluža na základe uznesenia 57/2022 zo dňa  8. apríla 2022

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

  • diel č. 6 o výmere 7 m2, diel č. 7 o výmere 22 m2, diel  č. 8 o výmere 19 m2, a diel č. 9 o výmere 1 m2, ktoré boli vyčlenené z pôvodnej parcely registra C-KN číslo 508/282 – ostatná plocha o výmere 1 ha 7200 m2, k. ú. Kaluža, LV č. 712, v súlade s Geometrickým plánom číslo 34835199-8/2018 zo dňa 20.2.2018, ktorého vyhotoviteľom je Ing. Martin Kundrát, GEOSPOL EAST, Sama Chalupku 12, 071 01  Michalovce, IČO 34835199, autorizačne overil Ing. Martin Kundrát dňa 20.2.2018, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, dňa 5.3.2018 pod číslom G1-111/18
  • v súlade s ustanovením  § 9a, odst.8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov a v súlade s VZN obce Kaluža o hospodárení a nakladaní s majetkom obce v platnom znení – ak žiadateľ požiada o legalizáciu skutkového stavu  

Geometrický plán TU


1 2 3 4 >