SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Zámer predaja pozemku

 24.11.2020

1. Obec Kaluža na základe uznesenia 138/2020 zo dňa  23. októbra 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

-           diel č. 1 z parcely 508/282 o výmere 122 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 34835199-24/2020 dňa 24. apríla 2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, Ing. Lenkou Sýkorovou od číslom G1-233/2020 dňa 5. mája 2020   v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 9. decembra 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU

2. Obec Kaluža na základe uznesenia 139/2020 zo dňa  23. októbra 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

-           diel č. 2 z parcely 508/282 o výmere 81 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 34835199-24/2020 dňa 24. apríla 2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, Ing. Lenkou Sýkorovou od číslom G1-233/2020 dňa 5. mája 2020   v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 9. decembra 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU

3. Obec Kaluža na základe uznesenia 140/2020 zo dňa  23. októbra 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

-           diel č. 3 z parcely 508/282 o výmere 149 m2 (ostatná plocha), KN-C, katastrálne územie Kaluža, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č. 34835199-24/2020 dňa 24. apríla 2020, úradne overený Okresným úradom Michalovce, Ing. Lenkou Sýkorovou od číslom G1-233/2020 dňa 5. mája 2020   v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 9. decembra 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán  TU

4. Obec Kaluža na základe uznesenia 141/2020 zo dňa  23. októbra 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku na

-           novovytvorenú parcelu 506/188 o výmere 510 m2 (ostatná plocha), KN-C katastrálne územie Kaluža, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 45353221-210/2019 dňa 27.09.2019, úradne overený Okresným úradom Michalovce, Ing. Lenkou Sýkorovou pod číslom G1-624/2019 dňa 10.10.2019   v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 9. decembra 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU


1 2 3 4 >