SlovenskýEnglish

Zámer na predaj pozemkov

 05.06.2020

508/483, 599/2, diel č. 1 z parcely 507/1, 548/31, 548/67, 548/68, 506/185, 506/189, 508/497

Obec Kaluža na základe uznesenia 44/2020 zo dňa  15. mája 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku, parcely č. 508/483, KN-C, o výmere 388 m2, druh pozemku – ostatná plocha, katastrálne územie Kaluža, v súlade s novým stavom usporiadania  stanoveným geometrickým plánom č. 45353221-137/2019 zo dňa 16. apríla 2019, úradne overeným Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou pod číslom G1-233/19 dňa 29.4.2019 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom.

Lehota na predloženie ponuky: do 24. júna 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU

---

Obec Kaluža na základe uznesenia 45/2020 zo dňa  15. mája 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku, parcely č.: 599/2, KN-E, katastrálne územie Kaluža o výmere 58 m2, druh pozemku – ostatná plocha, zameranú geometrickým plánom č. 4535221-167/2018 v zmysle  § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom.

Lehota na predloženie ponuky: do 24. júna 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU

---

Obec Kaluža na základe uznesenia 46/2020 zo dňa  15. mája 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku, diel č. 1 z parcely 507/1, KN-C, katastrálne územie Kaluža o výmere 157 m2, druh pozemku – ostatná plocha, v súlade s novým stavom usporiadania  stanoveným geometrickým plánom č. 48166944-3/2018 zo dňa 9. januára 2018, úradne overený Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Sýkorovou dňa 31. januára 2018 pod číslom G1-38/2018, ktorý bude pričlenený k parcele 507/28 v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom.

Lehota na predloženie ponuky: do 24. júna 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU

---

Obec Kaluža na základe uznesenia 49/2020 zo dňa  15. mája 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku,

parcely č. 548/31 o výmere 854 m2,  ostatná plocha, KN-C,  katastrálne územie Kaluža

parcelu č. 548/67 (ostatná plocha) o výmere 57 m2,  KN-C, katastrálne územie Kaluža

parcelu 548/68  (ostatná plocha) o výmere 123 m2,  KN-C, katastrálne územie Kaluža

v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 24. júna 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU

---

Obec Kaluža na základe uznesenia 50/2020 zo dňa  15. mája 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku, novovytvorená parcela č. 506/185 o výmere 453 m2, druh pozemku ostatná plocha a 506/189 o výmere 40 m2, druh pozemku ostatná plocha, KN-C katastrálne územie Kaluža, v súlade s novým stavom usporiadania  stanoveným geometrickým plánom č. 34835199-21/2018 dňa 19.10.2019, úradne overený Okresným úradom Michalovce, Ing. Lenkou Sýkorovou od číslom G1-676/2019 dňa 13.11.2019  v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom

Lehota na predloženie ponuky: do 24. júna 2020 do 12:00 hod. poštou alebo osobne na podateľni obecného úradu obce Kaluža

Geometrický plán TU

---

Obec Kaluža na základe uznesenia 51/2020 zo dňa  15. mája 2020

zverejňuje

zámer odpredaja obecného pozemku, novovytvorená parcelu č. 508/497 o výmere 237 m2, ostatná plocha, KN-C katastrálne územie Kaluža,  v súlade s novým stavom usporiadania stanoveným predloženým geometrickým plánom č. 47458879-085/20, zo dňa 12.5.2020, vyhotovený vyhotoviteľom GLOBEL, s.r.o. v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Geometrický plán TU


1 2 3 4 >