SlovenskýEnglish

Výberové konanie na pozíciu výkonného riaditeľa ZOOCR

 13.01.2020

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR)

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu

Názov zamestnávateľa: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu

                                         (predpokladaný termín nástupu:  1. marca 2020 )

                              

Požadované  kvalifikačné predpoklady:

-  úplné stredné vzdelanie s maturitou, vyššie vzdelanie výhodou

-  minimálne 5 rokov praxe,   z toho 3 roky v oblasti cestovného ruchu, manažmentu,

    marketingu alebo  finančného riadenia

-  skúsenosti s tvorbou projektov

Iné kritériá  na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:

- uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

  bezúhonnosť) podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení

- absolvovať výberové konanie formou  pohovoru, základný okruh

  požadovaných znalostí a zručností

- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka,

  slovom a písmom

- znalosť práce s PC: Windows, kancelársky balík MS Office

- znalosť zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v zn. n. p.

- znalosť regiónu dolný Zemplín

- znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, verejnej správy a verejného obstarávania

Požiadavky na výkon práce:

- tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu členov ZOOCR

- príprava rozpočtu, čerpanie finančných zdrojov

- podávanie žiadosti o získanie finančných príspevkov z dotácií, grantov, projektov

- príprava ročného plánu aktivít, zabezpečenie jeho plnenia, vyhotovenie výročnej správy

  o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu

- zabezpečenie administratívnej agendy ZOOCR   

Ponúkaná základná zložka mzdy:

-  základný mesačný plat minimálne  710,00 €.

   Okrem zákonných príplatkov je k platu možné  priznať nenárokové zložky mzdy.

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:

-      štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením vzdelania, doterajšej praxe a znalosti

Vybraní uchádzači na výberovom konaní doložia:

  • fotokópiu dokladu o vzdelaní
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • písomný zámer rozvoj destinácie dolný Zemplín v rozsahu maximálne jedna A 4  

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:

do 24. januára 2020 (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená). Písomne na adresu: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, alebo mailom na adresu: zoocr@gmail.com

Na výberové konanie budú pozvaní iba  vybraní uchádzači osobitnou pozvánkou.

Poznámka:

Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas ZOOCR na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované na ZOOCR a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.


1 2 3 4 >