SlovenskýEnglish

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 10.12.2019

P O Z V Á N K A

Podľa § 3 odstavca 1 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Kaluži a v súlade s § 12 odstavca 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kaluži  (OcZ), ktoré sa uskutoční

13. decembra 2019 (piatok) o 18.00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu Kaluža

Program:

  1. Úvodné záležitosti
    1. Otvorenie zasadnutia
    2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Schválenie VZN o dani za miestny rozvoj
  3. Schválenie VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene
  4. Interpelácie poslancov
  5. Rôzne

Ing. Marek Misár, zastupujúci starosta obce


1 2 3 4 >