SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Oznámenie o strategickom dokumente

 20.05.2020

     Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd  a vybraných zložiek životného prostredia kraja informuje verejnosť o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027", do ktorého možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

     Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené  "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027" TU

     Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor straostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, Košice, 10 poschodie, č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracových dňoch počas úradných dní na základe vopred dohodnutého termínu. 


1 2 3 4 >