SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Výzva pre majiteľov psov

 13.03.2023

Výzva pre majiteľov psov

Upozornenie na voľný pohyb psov

   Obec Kaluža na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci týmto vyzýva všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Kaluža, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili  tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko takýto pes ohrozuje bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

   Dôrazne upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov je každý majiteľ psa povinný zamedziť voľný pohyb psov po ulici a zabezpečiť, aby sa jeho pes zdržiaval vo vlastnom dvore. Zákon zakazuje, aby sa pes pohyboval na verejnom priestranstve bez uviazania, bez dozoru, bez vôdzky a pri nebezpečných psoch aj bez náhubku.  Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Kaluža o chove a držaní psov za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.

   V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.

   Základným pravidlom, ktoré by mali dodržiavať všetci majitelia psov pri pohybe  so psom na verejných priestranstvách  obce,  je zbieranie psích exkrementov.  Túto povinnosť ukladá majiteľom psov zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len „zákon o psoch“). Psí exkrement je zaradený v katalógu odpadov medzi ostatný odpad. V praxi to znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do smetného koša, ktorý je určený na bežný komunálny odpad.

   Odstraňovať psie výkaly je okrem estetického hľadiska nutné aj z hľadiska hygienického. Zabránime tak prenosu infekčných ochorení na ľudí a nákaze medzi samotnými psami.

   Je smutné, že sú  medzi nami bezohľadní „psíčkári“,  ktorí nerešpektujú zákon o psoch, predovšetkým § 6 tohto zákona, ktorý určuje povinnosť majiteľom psov bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo.

Nedovoľte, aby tuhé výkaly psov znečisťovali blízke okolie rodinných domov.

Chráňte životné prostredie.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci.

Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti. 

Ako chovateľ nesiete za psa zodpovednosť!


Zoznam aktualít: