SlovenskýEnglish

Prenájom nehnuteľností /kultúrny dom, …/

 15.08.2022

  • Priestory sú prenajímané na dobu určitú podľa platného VZN obce o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov a majetku obce.
  • Poplatok je nutné uhradiť v plnej výške po skončení akcie po dohode so zamestnancom obce. Na základe objednávky bude vystavená faktúra, ktorú si nájomca preberie pri platení v pokladni obecného úradu alebo je možné zaplatiť poplatok aj na obecný účet, ktorý bude poskytnutý pri vzájomnom dohovore. 
  • Prenajímateľ zabezpečí priestory k dispozícii včas pred začiatkom nájmu.  Nájomca je povinný opustiť prenajaté priestory podľa dohody po ukončení akcie. V prípade rozsiahlejších príprav priestorov musí objednávateľ náležitosti dohodnúť s prenajímateľom najneskôr týždeň pred začatím nájmu (podujatia), objednať priestory je možné aj skôr.
  • Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prebral a majetok tiež. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri užívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi a škody na majetku uhradí vo výške podľa platného VZN.
  • Nájomca (organizátor podujatia) zabezpečí, aby sa návštevníci podujatí pohybovali len vo vyhradených priestoroch.

    Zoznam aktualít: