SlovenskýEnglish

Prihlásenie na prechodný pobyt

 15.08.2022

Prechodný pobyt je pobyt v rámci ktorého sa občan nachádza mimo miesta trvalého pobytu (TP) a predpokladá, že sa tam bude zdržiavať viac ako 90 dní.

Prechodný pobyt je občan povinný hlásiť na Obecnom úrade - miesto, začiatok a predpokladanú dobu pobytu do 10 dní od ubytovania, ak potrvá dlhšie ako 90 dní. Prechodný pobyt môže občan kedykoľvek počas jeho trvania zrušiť. Ak tak neurobí, pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť ho opäť.

Potrebujete

  • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta/obce je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky).
  • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť: originál listu vlastníctva - v prípade, že sa jedná o vlastníka rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva, alebo súhlas s prihlásením občana na pobyt alebo nájomná zmluva uzavretá medzi vlastníkom a nájomcom, v prípade že sa prihlasuje k prechodnému pobytu iná osoba ako vlastník, pričom vlastníci predložia platné občianske preukazy (v prípade neprítomnosti vlastníkov, ich osvedčené podpisy na súhlase) a originál listu vlastníctva.

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Poplatok

  • bez poplatku

Prechodný pobyt je na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt nájdete tu: 


Zoznam aktualít: