SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Oznam obyvateľom - Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce - návrh

 20.03.2023

OZNAM

Obec Kaluža ako obstarávateľ zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Kaluža oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods.2)a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

prerokovanie

Zmien a doplnkov č.2 územného plánu- Návrh

obce Kaluža

sa uskutoční v čase od 20.03.2023 do 21.04.2023

Prerokovanie návrhu ZaD č.2 ÚPN obce Kaluža s odborným výkladom spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa uskutoční v kultúrnaom dome Kaluža dňa:

30.03.2023 o 16.00 hod (štvrtok)

Návrh zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce je uložený na obecnom  úrade. Návrh  zmien a doplnkov územného plánu obce je taktiež zverejnený od 20.03.2023 na internetovej stránke obce www.kaluza.sk  a stránke  http://www.ZaDKaluza.UzemnyPlan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje pripomienky a stanoviská.

Prípadné pripomienky je potrebné doručiť písomne, najneskôr 

do 21.04.2023 na obecný úrad Kaluža.

Vyvesené dňa:    20. marca 2023

Zvesené dňa:     21. apríla 2023


Zoznam aktualít: