SlovenskýEnglish

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 15.08.2022

Zaraďujú sa sem: 

 • Rozhodnutia o umiestnení stavby;
 • Rozhodnutia o využití územia;
 • Rozhodnutia o chránenom území alebo ochrannom pásme;
 • Rozhodnutie o stavebnej uzávere;
 • Rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia;
 • Predĺženie platnosti územného rozhodnutia.

K podaniu návrhu na vydanie územného rozhodnutia je potrebné doložiť doložiť:

 • vyplnené tlačivo „návrh na vydanie územného rozhodnutia“,
 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo navrhovateľ k nehnuteľnosti,
 • v prípade, že navrhovateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti doklad o tom, že má k predmetnej nehnuteľnosti iné právo
  alebo iné právo k pozemku,
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie,
 • v dvoch vyhotoveniach dokumentácia pre územné rozhodnutie,
 • vyjadrenia dotknutých orgánov správcov inžinierskych sietí,
 • aktuálne doklady o vlastníckych vzťahoch k pozemkom, ktoré budú dotknuté navrhovanou stavbou vrátane inžinierskych sietí,
 • písomný súhlas vlastníkov nehnuteľností podľa § 38 stavebného zákona v ktorom prehlásia, že súhlasia s vydaním ÚR,
  na nehnuteľnostiach, na ktorých sa navrhuje umiestnenie stavby, vrátane inžinierskych sietí (v prípade, že navrhovateľ nemá k pozemkom vlastnícke práva).

Upozornenie: rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk.

Poplatky

 • správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní návrhu

Upozornenie: Občan v návrhu na vydanie územného rozhodnutia – v tlačive uvedie všetkých spoluvlastníkov, ak je pozemok v spoluvlastníctve,
resp. ak požaduje, aby stavba bola v spoluvlastníctve. Rovnako postupuje pri uvádzaní aj v prípade účastníkov konania.

K návrhu občan doloží v prípade, že pozemok nie je v jeho výlučnom vlastníctve, teda vo vlastníctve toho kto podáva návrh, doklad o
„inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
 • právo vyplývajúce z iných predpisov.

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní, v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).


Zoznam aktualít: