SlovenskýEnglish

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Kaluža

 02.11.2022

Obec Kaluža podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Kaluža.

V Kaluži, dňa 2. novembra 2022