SlovenskýEnglish

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce

 20.07.2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Kaluža

Obecné zastupiteľstvo v Obci Kaluža v zmysle §18 a, ods.2 a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č. 109/2023 zo dňa 20. júla 2023

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Kaluža a určuje deň konania voľby na 30. august 2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kaluži.

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra Obce Kaluža je určený na 10% s nástupom do pracovného pomeru dňa 1. septembra 2023.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • Ukončenie minimálne úplné stredné vzdelanie
  • Znalosť základných noriem samosprávy

Náležitosti písomnej prihlášky:

  • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (číslo telefónu, emailová adresa)
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 o registri trestov
  • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania
  • čestné vyhlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v §18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce
  • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • písomný súhlas kandidáta si zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce
  • štruktúrovaný profesijný životopis, s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia

Termín na doručenie prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Kaluža prihlášky zasielajú alebo osobne doručujú najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 16. augusta 2023 do 15.00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou). Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obec Kaluža zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu: Obec Kaluža, Obecný úrad Kaluža č. 4, 072 36  Kaluža alebo osobne doručí na Obecný úrad v Kaluži v zalepenej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra Obec Kaluža-neotvárať“

V Kaluži, 20. júla 2023

Jozef Fic, v.r.

starosta obce