Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 22.04.2023

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC Kaluža, Obecný úrad, Kaluža 4, 072 36  Kaluža

ZVEREJŇUJE

v súlade s ustanovením §9 odsek 1 písmeno c) a §9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

ZÁMER

prenájmu vlastníctva majetku obce – novovytvorená parcela č. 507/a (zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 1884 m2, odčlenená z parcely 507/55 (zastavaná plocha a nádvorie), a 507/b (ostatná plocha) s výmerou 121 m2, odčlenená z parcely 507/1, (ostatná plocha) KN-C, katastrálne územia Kaluža, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 45353221-23/2023 zo dňa 3.2.2023,

AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky si už niekoľko sezón po sebe prenajíma Martin Jenčik, bytom Petra Jilemnického 38, Michalovce za účelom umiestnenia atrakcií – motokár pre návštevníkov Zemplínskej šíravy, čím žiadateľ skvalitnení poskytovanie služieb a zábavných atrakcií v k. ú. Kaluža

Zámer prenájmu predmetného pozemku bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Kaluži č. 64/2023 zo dňa 18.4.2023 a prenájom nehnuteľného majetku bude predmetom záležitostí na Obecnom zastupiteľstve v Kaluži.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >
Infoúrad

Úradne hodiny

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce