Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
  •  

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 21.04.2023

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

OBEC Kaluža, Obecný úrad, Kaluža 4, 072 36  Kaluža

ZVEREJŇUJE

v súlade s ustanovením §9 odsek 1 písmeno c) a §9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

ZÁMER

na prenechanie majetku obce do nájmu časť parcely KN-C, 508/335, katastrálne územie Kaluža, okres Michalovce, obec Kaluža, vedená na LV č. 712, vo vlastníctve obce Kaluža, IČO: 00325295, spoluvlastnícky podiel 1/1.

AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedené pozemky si už v minulosti od obce prenajímala  Základná organizácia odborového zväzu hasičov, Fraňa Kráľa 21, Michalovce, na parcele je umiestnené ohnisko patriace k rekreačnej chate umiestnenej na susednej parcele, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa.

Zámer prenájmu predmetného pozemku bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Kaluži č. 70/2023 zo dňa 18.4.2023 a prenájom nehnuteľného majetku bude predmetom záležitostí na Obecnom zastupiteľstve v Kaluži.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 5 >
Infoúrad

Úradne hodiny

V prípade nefunkčnosti pevných telefonických liniek nás počas pracovnej doby kontaktujtna č.t.  +421 918  693 867

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce