•  

Návrhy VZN na pripomienkovanie

 09.10.2019

Návrh VZN č. xxx/2019 o poplatku za miestny rozvoj

Znenie návrhu VZN TU

Zverejnené 28.11.2019

Návrh VZN č. xxx/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Znenie návrhu VZN TU

Návrh VZN č. xxx/2019 o miestnej dani za ubytovanie

Znenie návrhu VZN TU

Návrh VZN č. xxx/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Znenie návrhu VZN TU

Návrh VZN č. xxx/2019 o dani z nehnuteľnosti

Znenie návrhu VZN TU 

Návrh VZN č. xxx/2019 o miestnej dani za psa

Znenie návrhu VZN TU

Pripomienky - doručenie

Pripomienky je možné zaslať či doručiť:

  • Poštou alebo osobne na adresu: Obec Kaluža, Kaluža 4, 07236  Kaluža
  • Na e-mail: urad(at)kaluza.sk, pre správne odosielanie e-mailu je potrebné nahradiť „(at)“ znakom „@“
  • Ústne do zápisnice na obecnom úrade Kaluža

Poznámka

Návrh VZN, o ktorom bude Obcné zastupiteľstvo rokovať, sa zverejňuje na úradnej tabuli obce a na internetovej adrese obce aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade Kaluža.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 3 až 8 zákona NR SR č.302/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

!!! Zmena stránkových hodín !!!

Pondelok: 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 08:00 - 11:00
Štvrtok: 08:00 - 11:00
Piatok: 08:00 - 11:00

Platí do odvolania

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce