•  

Aktuality

Plán činnosti hlavného kontrolóra obce

 12.11.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na I. polrok 2020

V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kaluži nasledovný Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020:

(pracovný úväzok 10%)

1. Predloženie Obecnému zastupiteľstvu v Kaluži správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.   

    Správa bude predložená na zasadnutí obecného zastupiteľstva  najneskôr do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku 2019.

    Termín: január 2020

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých OZ zo obdobie  rok 2019

    Termín: január - február 2020

3. Kontrola súladu zostatkov účtov v účtovníctve obci s operatívnou evidenciou majetku   a fondov obce.

    Termín: február - marec 2020

4. Následné finančné kontroly k opatreniam za rok 2019 (predpisy, protispoloč., ZFK).

    Termín: marec - apríl 2020

5. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce Kaluža za rok 2019.

    Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva

    v Kaluži pred schválením Záverečného účtu obce za rok 2019.

    Termín: máj-jún 2020

6. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II.polrok 2020.

    Termín: jún 2020

Ostatná činnosť:

- Vypracovanie správ o výsledkoch ukončených kontrol

- Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

- Zúčastňovať sa na odborných seminároch a školeniach hlavných kontrolórov       

- Spolupráca pri tvorbe VZN, koncepčných materiálov, organizačných smerníc

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra   

     na máj-jún 2019 a II. polrok 2019

__________________________________________________

V zmysle § 18 f, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kaluži nasledovný Plán činnosti hlavného kontrolóra na máj-jún 2019 a II. polrok 2019:

Pri pracovnom úväzku 10%

1. Vypracovanie plánu činnosti na máj-jún 2019 a II.polrok 2019.

    Termín: máj 2019

2. Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu obce Kaluža za rok 2018.

    Stanovisko bude vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva

    v Kaluži pred schválením Záverečného účtu obce za rok 2018.

    Termín: máj-jún 2019

3. Kontrola prijatých dokumentov, ktorých povinnosť vyplýva obci zo zákona.

    Termín: jún-júl 2019

4. Dovolenka

    Termín: august 2019

5. Kontrola internej smernice o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej

    činnosti pre zamestnancov obce, v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

    opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 

    niektorých zákonov.

    Termín: september 2019

6. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z.

    o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                  Termín: október 2019

7. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Kaluža 2020. Stanovisko bude

    vypracované a doručené na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Kaluži pred schválením

    rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom.

    Termín: november-december 2019

8. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre I.polrok 2020.

    Termín: december 2019

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na máj-jún 2019 a II. polrok 2019

Spracovala a predkladá poslancom OZ v  Kaluži:

Mgr. Anna Kosánová, hlavná kontrolórka                               

Plán činnosti hlavného kontrolóra TU

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

Územný plán obce

Územný plán obce